Wat gebeurt er als ik de incassokosten niet betaal?

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit in werking getreden. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden.

Incassokosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de vordering te incasseren. U bent verplicht om deze kosten te voldoen. Een door u gedane betaling zal te allen tijde eerst in mindering worden gebracht op de incassokosten en vervolgens op de hoofdsom. Indien u in gebreke blijft met betaling van het restant verschuldigde, dan zal de vordering worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder GGN Mastering Credit B.V.. Deze kan een kostenverhogende gerechtelijke procedure jegens u opstarten.